YAMAKAWA 全方位頭腰頸護枕2組

YAMAKAWA 全方位頭腰頸護枕2組

  • 緊密貼合頭頸部,達到舒適放鬆的睡眠效果

  • 舒緩身體壓力

  • 可拆卸 使用靈活

本商品目前暫時下架或已無法銷售。